مقررات و ضوابط

تمامی استفاده کنندگان از خدمات تیزآپ موظف می باشند به پیروی از قوانین جمهوری اسلامی ایران. در صورت تخلف دسترسی متخلفین با خدمات قطع می گردد و مانند قانون با آنان رفتار خواهد شد. تیزآپ حق دارد در صورت نیار بند جدیدی به قوانین اضافه یا کم و حتی ویرایش کند و کلیه کاربران باید قوانین تیزآپ را برای استفاده از خدمات بپذیرند.

قانون کپی رایت

تمامی کاربران تیزآپ باید قانون کپی رایت را رعایت نمایند. در صورت عدم رعایت قانون کپی رایت حق دسترسی به خدمات مسدود می شود و همچنین تمامی موارد پاک می شود.

گزارش تخلف

برای ارسال گزارشات تخلف از فرم "تماس با ما" در زیر صفحات سایت استفاده نمایید.